0%

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN TRÊN NỀN TẢNG FETCH TECHNOLOGY

 • Fetch Technology nghĩa là Công ty TNHH Fetch Technology Việt Nam, nhân viên, người lao động của Fetch Technology và nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology.
 • Bạn nghĩa là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đăng ký việc sử dụng nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology.
 • Ứng viên nghĩa là người được Bạn giới thiệu cho chúng tôi thông qua nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology.
 • Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology.
 • Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Fetch Technology tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Bạn và Fetch Technology. Hợp Đồng áp dụng cho việc Bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Fetch Technology. Nếu Bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Bạn cũng đồng ý với các cam kết mà Bạn đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Bạn theo Hợp Đồng này.
 • Fetch Technology bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Fetch Technology liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Fetch Technology cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Fetch Technology thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Bạn chấp nhận nếu Fetch Technology yêu cầu Bạn xác nhận qua thư điện tử các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.
 • Công ty TNHH Fetch Technology Việt Nam (Mã số Doanh nghiệp 0314903034) (“Fetch Technology”) cung cấp thông tin và phương thức để Bạn giới thiệu Ứng viên cho chúng tôi. Fetch Technology sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Bạn, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do Bạn chịu đối với những hành vi của Bạn. Bạn không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Fetch Technology và các thông tin được cung cấp bởi Bạn không được xem là được cung cấp bởi Fetch Technology.
 • Ứng viên mà Bạn giới thiệu có thể là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhưng không vi phạm pháp luật Việt Nam, có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Không có giới hạn về số lượng công việc mà Bạn có thể giới thiệu cho Ứng viên của mình.
 • Fetch Technology sẽ thông báo cho Bạn biết nếu ứng viên mà Bạn muốn giới thiệu cho Fetch Technology hiện đang trong quá trình ứng tuyển vào các công việc tại Fetch Technology và Fetch Technology sẽ không ghi nhận việc giới thiệu ứng viên của Bạn trong trường hợp này.
 • Thông tin ứng viên có hiệu lực 1 tháng kể từ ngày được giới thiệu, sau thời gian đó thông tin của ứng viên sẽ trở thành tài sản của Fetch Technology và Fetch Technology có toàn quyền sử dụng thông tin của ứng viên mà không cần chi trả tiền thưởng cho Bạn.
 • Một ứng viên có thể được giới thiệu cho nhiều công việc khác nhau nhưng chỉ có thể nhận làm một công việc duy nhất tại một thời điểm, Fetch Technology chỉ cho phép ứng viên đó ứng tuyển vào một công việc khác tại Fetch Technology khi đã hoàn thành xong công việc trước đó đã nhận ở Fetch Technology.
 • Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Fetch Technology, Fetch Technology có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu. Khi từ chối, Fetch Technology sẽ thông báo lý do, Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin để tiếp tục giới thiệu Ứng viên
 • Đăng ký tài khoản trên nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology và điền đầy đủ các thông tin cần thiết như thư điện tử, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của Bạn.
 • Đăng nhập vào nền tảng để xem danh sách các công việc mà Bạn có thể giới thiệu ứng viên cho Fetch Technology.
 • Đăng tải hồ sơ ứng tuyển của ứng viên mà Bạn muốn giới thiệu cho công việc tại Fetch Technology, Fetch Technology sẽ gửi thông báo xác nhận cho Bạn sau khi đã nhận được hồ sơ của ứng viên đăng tải. Hồ sơ ứng tuyển cần có đầy đủ thông tin liên lạc của ứng viên như thư điện tử, số điện thoại.
 • Quá trình ứng tuyển và kết quả từng vòng của ứng viên được giới thiệu cho công việc tại Fetch Technology sẽ được cập nhật trên nền tảng
 • Ứng viên mà Bạn giới thiệu sẽ được chia làm hai nhóm, ứng viên là lập trình viên và ứng viên cho các vị trí khác không thuộc ngành nghề lập trình.
  • Ứng viên là lập trình viên
   • Nếu ứng viên được mời phỏng vấn và có tham gia phỏng vấn với Fetch Technology, Bạn sẽ nhận được 500,000 VND.
   • Nếu ứng viên chấp nhận thư mời làm việc và đến làm việc ngày đầu tiên, Bạn sẽ được nhận tiếp 1,500,000 VND.
   • Nếu ứng viên hoàn thành thử việc và kí hợp đồng chính thức với Fetch Technology, Bạn sẽ nhận tiếp 3,000,000 VND.
  • Ứng viên các vị trí khác
   • Nếu ứng viên chấp nhận thư mời làm việc và đến làm việc ngày đầu tiên, Bạn sẽ được nhận 500,000 VND.
   • Nếu ứng viên hoàn thành thử việc và kí hợp đồng chính thức với Fetch Technology, Bạn sẽ nhận tiếp 1,000,000 VND.
 • Tùy thuộc vào kết quả ứng tuyển của ứng viên mà Bạn giới thiệu, tiền thưởng cho Bạn sẽ được thanh toán theo từng giai đoạn tương ứng với các mốc thời gian cho việc tham gia phỏng vấn, bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, kí hợp đồng chính thức như quy định ở mục 5.1. Fetch Technology sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của Bạn và thanh toán vào ngày cuối cùng hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ là tổng những giao dịch thành công của Bạn trong tháng. Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân.
 • Phương thức thanh toán: Chi trả tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào thông tin Tài khoản do Bạn cung cấp. Nếu Fetch Technology chi trả dưới hình thức chuyển khoản, Bạn chịu trách nhiệm đối với khoản Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có phát sinh).
 • Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến Fetch Technology bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bạn nhận được báo cáo thu nhập.
 • Vì mục đích của Hợp đồng này, "Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Fetch Technology trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Fetch Technology tại từng thời điểm.
 • Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của Bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Bạn không cung cấp cho Fetch Technology Thông tin Cá nhân của Bạn, yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn có thể không hoàn tất và Fetch Technology sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Fetch Technology không thể cho phép Bạn sử dụng Dịch Vụ.
 • Fetch Technology có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Fetch Technology, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):
  • Để thực hiện các nghĩa vụ của Fetch Technology đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Bạn;
  • Để cung cấp cho Bạn Dịch Vụ theo Các Điều khoản này;
  • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn theo Các Điều khoản này;
  • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này;
  • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này;
  • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này;
  • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Bạn;
  • Để trao đổi với Bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
  • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;
  • Để Fetch Technology thực hiện các nghĩa vụ của Fetch Technology theo pháp luật;
  • Để gửi cho Bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Fetch Technology, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Fetch Technology;
  • Để thông báo và mời Bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Fetch Technology, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Fetch Technology;
  • Nếu Bạn không đồng ý cho Fetch Technology sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Fetch Technology qua địa chỉ thư điện tử [email protected]
 • Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho Fetch Technology, ví dụ, nếu Bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Bạn muốn hủy bỏ tài khoản của Bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của Bạn trên hệ thống. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thanh toán tiền thưởng cho Bạn, Fetch Technology sẽ không chịu trách nhiệm.
Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Fetch Technology, Bạn cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng:
 • Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có đầy đủ quyền và thẩm quyền để ký kết Hợp Đồng này và việc Bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Bạn tham gia.
 • Bạn sở hữu Nội dung mà Bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch Vụ hay nói cách khác, Bạn được cấp quyền và giấy phép được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch Vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Fetch Technology có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web vn.fetch.tech. Fetch Technology có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web vn.fetch.tech và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ Fetch Technology khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định
 • Fetch Technology được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung của Bạn khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Fetch Technology tin rằng Nội dung của Bạn có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Fetch Technology, gây thiệt hại đến thương hiệu Fetch Technology.
 • Tất cả các thông tin Bạn cung cấp là đúng và chính xác và Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ có các mục đích hợp pháp.
 • Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức thức nào.
 • Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc Tài khoản của Bạn và Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các Thông Tin Cá Nhân hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Fetch Technology có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Nền tảng hoặc thư điện tử đã đăng ký
 • Khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho Bạn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
 • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc Bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Fetch Technology và khi Fetch Technology là bên thứ ba ngay tình, không biết và không buộc phải biết rằng, trước khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn đã bị ràng buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Tuân thủ tuyệt đối chính sách của Fetch Technology trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
 • Chịu các chế tài khi vi phạm Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng này.
 • Chỉ Fetch Technology mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do Bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ. Tên công ty, logo, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Fetch Technology và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.
 • Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Fetch Technology, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Fetch Technology được tiết lộ cho Bạn hoặc đã được Bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Fetch Technology hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng Bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fetch Technology.
 • Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp Bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Đã thuộc sở hữu của Bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;
  • Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Bạn;
  • Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng;
  • Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.
 • Fetch Technology, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình ứng tuyển của các Ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.
 • Fetch Technology sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì chuyên viên tuyển dụng hoặc ứng viên nào.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bạn và Fetch Technology sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
 • Hồ sơ Ứng viên được Bạn nộp thông qua Fetch Technology sẽ được thông báo đến Ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua công ty. Nếu Fetch Technology nhận được thông báo từ Ứng viên là họ chưa từng cho phép Bạn đại diện cho họ, Fetch Technology sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của Bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.
 • Bạn đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng theo Hợp Đồng này, Bạn miễn trừ Fetch Technology khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Fetch Technology nhận được từ thông tin Ứng viên mà Bạn đăng tải lên Nền tảng, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào,..) do Bạn vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Bạn, Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Fetch Technology không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Bạn.
 • Fetch Technology không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Bạn và Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Fetch Technology khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Bạn.
 • Đăng tải hồ sơ ứng tuyển của ứng viên mà Bạn muốn giới thiệu cho công việc tại Fetch Technology, Fetch Technology sẽ gửi thông báo xác nhận cho Bạn sau khi đã nhận được hồ sơ của ứng viên đăng tải. Hồ sơ ứng tuyển cần có đầy đủ thông tin liên lạc của ứng viên như thư điện tử, số điện thoại.
 • Fetch Technology sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Bạn và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Fetch Technology khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Hợp Đồng này mà không do Sự Kiện Bất Khả Kháng và không do lỗi của Fetch Technology, Fetch Technology có quyền thực hiện các hành động sau:
 • Xóa bỏ Tài khoản của Bạn trên nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology
 • Xỏa bỏ các thông tin Ứng viên mà Bạn đã giới thiệu thông qua nền tảng giới thiệu ứng viên của Fetch Technology
 • Yêu cầu Bạn hoàn trả tất cả các khoản phí đã nhận được từ Fetch Technology mà Bạn có được thông qua hành vi vi phạm của mình.
 • Yêu cầu Bạn một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền quy định tại Mục 12.3.
Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của Bạn với Fetch Technology với tư cách là thương nhân trên hệ thống của Fetch Technology bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong Hợp Đồng.
Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Fetch Technology và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận hoặc thỏa thuận nào trước đó.

Khi tham gia hệ thống của Fetch Technology, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người giới thiệu và Fetch Technology. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa Ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Fetch Technology, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của người giới thiệu (Fetch Technology ID) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Fetch Technology mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Fetch Technology.

Thư điện tử: [email protected] – Hotline: +84 843382474

Trân trọng!

Đội ngũ Fetch Technology

Find the perfect fit with Fetch

Find the perfect fit with Fetch